Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u via de bladmuziek website www.gooiensticht.nl afsluit. Het doen van een bestelling/download houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

De webwinkel met bladmuziek van Gooi en Sticht (www.gooiensticht.nl) is een onderdeel van VBK|media.

postadres: Postbus 13288, 3507 LG Utrecht
bezoekadres: Herculesplein 96, 3584 AA Utrecht
e-mail: bladmuziek@gooiensticht.nl
kvk: 30068750
btw: NL 001660627B01

 

Totstandkomen van de overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw digitale bestelling door www.gooiensticht.nl. Zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VBK|media dit mee binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de bestelling. Uiterlijk op het moment van levering wordt de overeenkomst schriftelijk bevestigd.

 

Prijzen

De op de site vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro s, inclusief BTW. De prijzen zijn te vinden bij ieder product, en worden vóór het downloaden van de bestanden nogmaals vermeld.

 

Betaalwijze

Voor bestellingen binnen Nederland gaat de betaling via credit card, i-deal of per automatisch incasso. Bestellingen die gedaan worden vanuit een ander land dan Nederland kunnen alleen per creditcard voldaan worden. Bij betaling per automatische incasso wordt het bedrag binnen tien dagen na ontvangst van uw bestelling afgeschreven.

 

Wanbetaling

Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is VBK|media gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Wanneer u achter raakt met uw betalingen, behouden wij ons het recht voor aanmaningskosten in rekening te brengen.

 

Leveringsvoorbehoud

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk over komen van bestellingen van bestanden en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie- middel in het verkeer tussen u en www.gooiensticht.nl, dan wel tussen www.gooiensticht.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en www.gooiensticht.nl, is VBK|media niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VBK|media.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VBK|media in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat VBK|media gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegevenomstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.gooiensticht.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechts- handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten over deze voorwaarden van toepassing zijn, als mede op de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Privacy reglement

Voor het plaatsen van een digitale bestelling via de webwinkel www.gooiensticht.nl worden klantgegevens gevraagd. Deze worden door VBK|media uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.

 

VBK|media

(webwinkel bladmuziek www.gooiensticht.nl)
Postbus 13288
3507 LG UTRECHT
Tel: 088 7002713

 

 

mei 2018